Hastaneler Ses Desibeli ve İsg Ortam Ölçümleri

Hastanelerde Yoğun bakım ameliyathane ve yenidoğan ünitelerinde ses ölçümü, desibel ölçümü,yoğun bakım gürültü ölçümü
İş Hijyeni Ölçümleri; hastane laboratuvarlarında çalışan personelin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili; toz, gaz, gürültü, termal konfor şartları ve aydınlatma ölçümleri oldukça önemlidir. Bu nedenle laboratuvarımız, hastane ve sağlık kuruluşu çalışanları için çalışma ortamlarında her bir bölüm için çalışan maruziyetlerinin tespiti ve çözüm önerileri geliştirmeyi amaçlamıştır.


Hastanelerde iş sağlığı ve iş güvenliği ölçümleri sağlık personelleri açısında önem arzetmektedir. Hastane ortamlarında toz ölçümü, hastanelerde iş hijyeni ölçümleri ve hastane ortamında ses ölçümünün (desibel ölçümü); çalışanlar üzerinde etkileri tespit edilmelidir. Hastane çalışanları üzerinde kişisel maruziyet ölçümleri de gerçekleştirilmektedir. Hastane ortamları yenidoğan üniteleri ve yoğun bakım üniteleri desibel ölçümü yapılmaktadır.


İş hijyeni laboratuvarımız; Hastane, Sağlık Kuruluşları, Eğitim Kurumları, Okullar çalışan personelinin karşılaştığı iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili risk faktörlerinin belirlenmesini hedeflenmiştir. 

Çalışma ortamının gözetimi 
Çalışmaya başlanmadan önce ve bittikten sonra çalışma ortamının, makine ve teçhizatın kontrolleri grup öğretmeni tarafından yapılmalıdır. İş güvenliğini olumsuz yönde etkileyen unsurlar belirlenip hemen müdahale edilmelidir. 

Yoğun Bakım ve Yenidoğan Üniterinde Ses Ölçümü
Yaptığımız ölçümlerde elde edilen verilere göre; Yoğun bakım ünitelerinde ölçümler boyunca kayıt edilen en yüksek gürültü kaynağı hemşire istasyonlarında personel konuşmaları olarak belirlendi. En yüksek gürültü kaynağı sıralamasında ikinci sırada perfüzör cihaz alarmları yer almaktadır. Üçüncü ve dördüncü sırada ise nebulizatör cihazı ve monitör alarmı olarak kayıt edildi. Diğer gürültü kaynakları; ventilatör alarmı, pulseoksimetre alarmı, telefon zil sesi, infüzyon pump alarmı, giriş çıkışlarda kapılardaki uyarıcı sesler olarak belirlendi.

 
ORTAM ÖLÇÜMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Yüklenici firma 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortama maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik 28741 sayılı İş Hijyeni ölçüm test ve analiz yapan laboratuvarlar hakkında yönetmeliğin yükümlülükleri sağlayacaktır.

1. Ölçüm Cihazlarının temini yükleniciye ait olup, bu cihazların akredite kalibrasyon laboratuvarlarından veya uluslararası izlenebilirliği olan kalibrasyon laboratuvarlarından kalibrasyonları bulunacaktır.

2. İş Hijyeni Ölçüm laboratuvarının TSE EN ISO/IEC 17025 Deney laboratuvarları standardı kapsamında TÜRKAK Akreditasyon Kurumundan akredite belgesi  bulunacaktır.

3. Ölçüm hizmeti verecek laboratuvar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Hijyeni Ölçüm Test ve Analizi Yapan Yetkilendirilmiş Laboratuvarlar olacaktır.

4. İş Hijyeni Ölçüm laboratuvarının, aşağıda belirtilen parametrelerden TSE EN ISO/IEC 17025 Deney laboratuvarları standardı kapsamında TÜRKAK akreditasyonu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Hijyeni Ölçüm Test ve Analizi Yapan Yetkilendirilmiş Laboratuvar olmalıdır.

 Çalışma Ortamı Gürültüsü Tespiti / TS ISO 1996-2

 Kişilerin maruz kaldığı gürültü düzeyininölçülmesi ve işitme kayıplarının tespiti / TS 2607 ISO 1999

 Orta Dereceli Termal Ortamlar için PMV ve PPD İndislerinin Tayini, Termal Rahatlık İçin Şartların Belirlenmesi / TS EN ISO 7730

 İş Yerlerindeki Aydınlatma/Işık Şiddeti Düzeyinin Ölçümü / COHSR-928- IPG- 039

5.Ortam ölçümleri, yüklenici tarafından görevlendirilmiş teknik personel tarafından ve İdare tarafından refakat etmekle görevlendirilmiş personel eşliğinde yapılacaktır.

6. Yüklenicinin personeli ve kullanacağı tüm ekipmanlar iş sağlığı ve güvenliği hususundaki yasal mevzuatlara uygun olacaktır. Ayrıca, kullanacağı ekipmanlar vb. taşınması yükleniciye aittir.

7. Yüklenici iş hijyeni ölçümleri için kullanacak olduğu tüm ekipmanlarının koruyucu ve muhafazalarının tam olması gerekmektedir. Kullanılacak uzatma kabloları, elektrikli el aletleri vb. elektrikli ekipmanlar tehlike arz edebilecek herhangi bir hasar durumunda olmayacaktır.

8. Yüklenici İşletme içinde ölçüm yapacak ekip çalışanlarına reflektif iş kıyafeti, baret, iş ayakkabısı, toz maskesi, kulak tıkacı ve maruz kalabileceği risklere uygun kişisel koruyucu donanımını temin eder. Ölçüm yapacak ekip İşletme içinde kişisel koruyucu donanımlarını tam olarak kullanmak zorundadır.

9. Yüklenici iş kazalarına karşı önlem alacaktır. Çalışanlarının ilgili ölçüm, test ve analizleri esnasındaki dikkatsizliğinden ve tedbirsizliğinden dolayı 3. Kişilere, işletmeye verilecek her türlü zararlardan doğacak tüm tazminat yüklenici tarafından karşılanacaktır.

DEĞERLENDİRME VE RAPORLAMA

Laboratuvar tarafından ölçüm sonrası nihai rapor düzenlenecektir. Bu raporda;

1.Yapılan ortam ölçüm sonuçları,

2.Ölçüm yapılacak noktalarının doğru tespit edilip edilmediğinin belirlenmesine yönelik olarak ön izlem noktalarının yüklenici tarafından belirlenerek idareye sunulması.

3.Ölçüm sonuç raporları ıslak imzalı doküman olarak 2 Nüsha ve elektronik ortamda PDF formatlı CD şeklinde teslim edilecektir


YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

İdare tarafından, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortama maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik; ortam gürültü ölçümleri yaptırılacaktır.Yapılacak İşin Tanımı                                                Ölçüm Sonucu                                                                          Ölçüm metodu   Açıklama

ORTAM GÜRÜLTÜ SEVIYESI ÖLÇÜMÜ                               LAeq                                                                    TS ISO 1996-2 Akustik - Çevre Gürültüsünün

                                                                                                                                          Tarifi, Ölçülmesi VeDeğerlendirilmesi –Bölüm 2: ÇevreGürültü Seviyelerinin Tayini

1. Gürültü ölçüm cihazının temini yükleniciye ait olup, bu cihazların akredite kalibrasyon laboratuvarlarından veya uluslararası izlenebilirliği olan kalibrasyon laboratuvarlarından kalibrasyonları bulunacaktır.

2. İş Hijyeni Ölçüm laboratuvarının TSE EN ISO/IEC 17025 Deney laboratuvarları standardı kapsamında Türkak Akreditasyon Kurumundan akredite belgesi bulunacaktır.

3. Ölçüm hizmeti verecek laboratuvar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Hijyeni Ölçüm Test ve Analizi Yapan Yetkilendirilmiş Laboratuvarlar olacaktır.

4. Periyodik ölçümler, yüklenici tarafından görevlendirilmiş teknik personel tarafından ve İdare tarafından refakat etmekle görevlendirilmiş personel eşliğinde yapılacaktır.

5. Yüklenicinin personeli ve kullanacağı tüm ekipmanlar iş sağlığı ve güvenliği hususundaki yasal mevzuatlara uygun olacaktır. Ayrıca, kullanacağı ekipmanlar vb. taşınması yükleniciye aittir.

6. Yüklenici gürültü ölçümleri için kullanacak olduğu tüm ekipmanlarının koruyucu ve muhafazalarının tam olması gerekmektedir. Kullanılacak uzatma kabloları, elektrikli el aletleri vb. elektrikli ekipmanlar tehlike arz edebilecek herhangi bir hasar durumunda olmayacaktır.

7. Yüklenici İşletme içinde ölçüm yapacak ekip çalışanlarına reflektif iş kıyafeti, baret, iş ayakkabısı, toz maskesi, kulak tıkacı ve maruz kalabileceği risklere uygun kişisel koruyucu donanımını temin eder. Ölçüm yapacak ekip İşletme içinde kişisel koruyucu donanımlarını tam olarak kullanmak zorundadır.


DEĞERLENDİRME VE RAPORLAMA

Laboratuvar tarafından ölçüm sonrası nihai rapor düzenlenecektir. Bu raporda;

1.Yapılan ortam gürültü ölçüm sonuçları,

2.Ölçüm yapılacak noktalarının doğru tespit edilip edilmediğinin belirlenmesine yönelik olarak ön izlem noktalarının yüklenici tarafından belirlenerek idareye sunulması.

3.Ölçüm sonuç raporları ıslak imzalı doküman ve elektronik ortamda PDF formatlı CD şeklinde teslim edilecektir.