İş Hijyeni Test Analiz ve Ölçüm Laboratuvar Hizmetleri


İHavada/ Yüzeylerde/ Ekipmanda Mikroorganizmaların Miktar Ölçümleri Yapılarak Mikrobiyolojik Kalitenin Uygunluğu Ortaya Konur.Ş HİJYENİ ÖLÇÜMÜ YAPAN FİRMALAR? 
Biyolojik Faktörlerin Tespiti İçin                                                                                                                                                                                        havada-mikrop-olcumu
* Direkt Ölçüm                                                                                                                                                         
* Numune Alma ve Analiz Yapmaktatır.

Laboratuvarımızda; Havada ve Yüzeylerde; Bakteri, Küf Maya Örneklemesi ve Tayini yapılmaktadır.

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM TEST VE ANALİZİ iş hijyeni ölçümü, yetkili isg ölçüm firması, iş hijyeni laboratuvarı
“İş Hijyeni
; çalışma ortamından kaynaklı  işçiler ve toplumdaki bireyler arasında önemli ölçüde huzursuzluk ve verimsizlik yaratan, sağlık ve iyilik halini bozan, çevresel etkenler (ortam koşullarını) ve stresleri gözlemleyen (tanıyan), değerlendiren, kontrol altına alan sosyal bilim dalıdır.”

İş Hijyeni Ölçümleri;

·         Ölçümler Risk Analizinin vazgeçilmez ögesidir. 

·         İşletmedeki mevcut tedbirlerin yeterlilği hakkında bilgi verir.

·         Muhtemel meslek hastalıklarını öngörülmesini sağlar.

·         İSG yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi için veri sunar .

·         Yasal zorunluluğu karşılamamızı sağlar.

·         İleride doğacak hukuki durumlarda kullanılabilecek objektif deliller sunar.İŞ HİJYENİSTİNİN GÖREVLERİ

İş hijyeninin uygulayıcısı olan hijyenist (genel olarak) işçinin sağlığı ile çevre koşullarını gözönünde bulundurarak ilgilenir. İş hijyenistinin görevleri özet olarak aşağıda belirtilmiştir:

- İş yeri ile ilgili iş hijyeni programını hazırlamak ve yürütmek.

- Çalışma ortamını incelemek;

- iş yerinde yapılan iş i tanımlamak, işlemleri, işlemlerde kullanılan maddeleri, ürünleri ve yan ürünleri tanımak. Bu maddelerin olası sağlık risklerini saptamak.

- İşyerinde çalışan işçinin ve çevre halkının çevresel zararlı etkenlere maruziyet derecesini belirlemek.

- Ölçmeler yapabilmek için uygun cihazları seçmek ve metodları tasarlamak.

- Şahsen – veya kendi yönettiği ekiple – ölçümler yapmak.

- Yapılan iş ile test edilen materyal arasında ilgi kurmaya çalışmak.

- Çalışma ortamının olası etkisinin düzeyinin belirlenebilmesine yardımcı olması amacıyla kan ve idrarın (fiziksel ve kimyasal olarak) biyolojik testlerini yapmak / yaptırmak.

- İş çevresinin sağlık koşullarını olumsuz etkileyecek nedenlerini saptamak, işçilerin verimi ve toplumu rahatsız eden veya sonuçlar arasında ilişki kurmak ve özgün sonuçlar çıkartıp bunu ilgililere (üst yönetim ve sağlık görevlilerine) duyurmak.

- Etkili kontrol yöntemlerini saptamak.

- Korunma önlemi olarak gerekiyorsa kural, tüzük, standart ve prosedürleri hazırlamak.

- Endüstriyel hijyenle ilgili her konuda (mahkemelerde – işçi kuruluşlarında) bilirkişilik yapmak.

- Kullanılan maddeler, işçiler ve halk tarafından kullanılan ürünler hakkında dikkat çekici, etiketler üzerinde kullanılabilecek, özet bilgiler hazırlamak.

- Meslek hastalıkları ve toplumu rahatsız edicileri önlemek için, işçiler ve halk için eğitim programları hazırlamak.

- İşçiler arasında ve endüstride meslek hastalıklarının varlığı ve olasılığını ortaya çıkarma konusundaki epidemiyolojik çalışmaları yönetmek. Eşik Sınır Değerler (ESD veya TLV) ve standartları sağlık ve verimi devamlı kılmaya yol gösterici olması için geliştirmek veya koymak.

- İşin sağlığa etkileri, iş sağlığını bozucu etkileri önleme yolları, hava kirliliği, gürültü, rahatsız edici ve ilgili problemleri önleme yolları konularında daha ileri bilgi için araştırmalar yapmak.

LABORATUVARIN İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ HİZMETLERİ KAPSAMINDA ÖLÇÜMÜ YAPILAN PARAMETRELER


Sıra No

Parametre

1

Kişisel Solunabilir Tozların Konsantrasyonu

2

İşyeri Ortamı Solunabilir Tozların Konsantrasyonu

3

Kişisel Gürültü Maruziyeti

4

İşyeri Ortamı Gürültü ölçümleri

5

Kişisel Titreşim Maruziyeti

6

Havadaki Kurşun Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)

7

Havadaki Sülfürik Asit Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)

8

Havadaki Amonyak Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)

9

Havadaki Formaldehit Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)

10

Havadaki Benzen Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)

11

Havadaki Toluen Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)

12

Havadaki Ksilen Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)

13

Havadaki Hekzan Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)

14

Havadaki Arsenik Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)

15

Havadaki Civa Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)

16

Toz içerisindeki serbest silis analizi (kişisel ve işyeri ortamı)

17

Renk Karşılaştırma Metodu ile Gaz ve Buhar Konsantrasyonu

18

Aydınlatma

19

Termal Konfor

20

Manyetik Alan Ölçümleri

21

Radyasyon Ölçümleri

22

Asbest Ölçüm ve Numune Alma İşlemleri