Topraklama Kontrolü-Elektrik Tesisat Uygunluğu

Kipdaş Mühendislik Periyodik Teknik Kontrol firması olarak TS EN ISO/IEC 17020 standardında “A Tipi Muayene Kuruluşu” olarak TÜRKAK tarafından akredite edilmiş yetkili bir kuruluştur. Teknik Muayene Hizmetleri, Kaldırma İletme Makinalarının Periyodik Kontrolleri, Periyodik Kontroller, Basınçlı Kapların Periyodik Kontrolleri, İş Makinalarının Periyodik Kontrolü

TSE Toraklama Raporu, TSE Elektrik Tesisat Uygunluk, Periyodik kontrol firması, periyodik kontrol yapan, iç tesisat uygunluk belgesi, topraklama raporu, topraklama kontrolü, periyodik fenni muayene, iş ekipmanı fenni muayene, periyodik kontrol raporu

1-     TOPRAKLAMA ÖLÇÜMÜ 

2-     ELEKTRİK İÇ TESİSATI KONTROL VE ÖLÇÜMLERİ 

3-     YILDIRIMDAN KORUNMA TESİSATI (PARATONER ) KONTROL VE ÖLÇÜMLERİ 

4-     KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ (HATA AKIMI KORUMA DÜZENİ ) TESTLERİ 

5-     JENERATÖR ELEKTRİKSEL KONTROL VE ÖLÇÜMLERİ

6-     KOMPANZASYON SİSTEMLERİ VE PANOSU KONTROLLERİ 

7-     KATODİK KORUMA SİSTEMLERİ 

8-     TERMAL KAMERA (TERMOGRAFİK MUAYENE) İNCEMELERİ 

9-     YALITIM DİRENCİ ÖLÇÜMLERİ 

TOPRAKLAMA ÖLÇÜMÜ

Topraklama, elektrikli araçların (jeneratör, transformatör, panolar, motor gövde, aydınlatma direği, buzdolabı, çamaşır makinesi vb. son tüketici elektrikli aletler) aktif olmayan yani gerilim altında yük taşımayan metal kısımlarının bir iletken vasıtasıyla toprakla birleştirilmesi işlemidir.

Can ve mal güvenliğini sağlamak için aktif olmayan kısımların gerilim etkin değeri 50V üstünde olmamalıdır.50V üzerindeki gerilimler insan ve canlı sağlığına ciddi derecede zararlı etkileri görülmüştür. Bu nedenle iletken olmayan kısımları topraklayarak gerilim değerini sıfır volt ya da ona yakın bir değere indirgemiş ve tehlikeyi ortadan kaldırmış oluruz. Bu tehlikeleri öngörmek için topraklama ölçümüne ihtiyacımız olacaktır.

Topraklama ölçümü iş sağlığı ve güvenliği kapsamında çalışanlar için hayati önem taşımaktadır.  21.08.2001 tarihi ve 24500 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ‘Elektrik Tesisleri Topraklamalar Yönetmeliğinin’ 5. ve 8. Maddeleri gereğince işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması amacıyla topraklama ölçüm ve kontrolü zorunlu hale getirilmiştir.

ELEKTRİK İÇ TESİSATI UYGUNLUK KONTROLÜ VE ÖLÇÜMÜ  

T
e
sisinizdeki elektrik tesisatınızın durumunu tespit etmek için gerçekleştirilen ölçüm ve kontrollerdir. 
Günümüzde ticari-endüstriyel faaliyetlerin çok büyük bir bölümünde, elektrik ana enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır. Bu bağlamda, elektrik tesisatın periyodik kontrolü, sürdürülebilir hizmet, üretim ve iş güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır.

Gelişen teknoloji ve artan ihtiyaçlar düşünüldüğünde, elektrik iç tesisatın ve tesisat bünyesinde kullanılan her türlü ekipman, bileşen ve teçhizatın kontrolü belirli bir uzmanlık seviyesi gerektirmektedir. Tüm tesis ve işletmelerde elektrik iç tesisatının kontrolü ve elektrik iç tesisat ölçüm raporu, uygunluk belgesi 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında zorunlu hale getirilmiştir.

YILDIRIMDAN KORUMA (PARATONER) TESİSATI KONTROL VE ÖLÇÜMÜ

 
Y
ıldırımdan korunma sisteminin etkinliğinin kontrol edilmesi, güvenilir olarak çalışmaya hazır halde tutulması ve tam olarak ilgili mevzuata uygunluğunun sağlanması için belli periyotlarla yetkili elektrik mühendisleri tarafından ölçümlerinin yapılması ve muayene edilmesi gerekmektedir. 

Teknik dokümanların kontrolü, göz ile muayene, topraklama sisteminin ölçümü ve raporlama, denetimin temel öğelerini oluşturmaktadır. 21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’nin 3. maddesi, yeni kurulacak veya kurulu tesislerde muayene ve topraklama direnç ölçümlerinin her yıl periyodik olarak yapılması gerekmektedir.

Yıldırımdan korunma sisteminin muayeneleri arasındaki en uzun süre, TS EN 62305 – 3:2007 (Yıldırımdan korunma – Bölüm 3: Yapılarda fiziksel hasar ve hayati tehlike) standardı Ek E bölümü Çizelge E.2’ye göre muayene süresi azami 1 yıl olmalıdır.

YALITIM DİRENCİ ÖLÇÜMLERİ

Normal bir çalışma ortamında gerilim bulunan bölümlerle, bulunmayan bölümler arasında yalıtım sağlanmalıdır. Yalıtım sağlanmadığı takdirde, elektrik enerjisinin bulunmaması gereken yerlerde elektrik bulunacaktır ve can güvenliği açısından tehlike oluşturacaktır. Ayrıca cihazlar içindeki bölümlerinde aralarında yalıtkanlık sağlanmalıdır. Cihazların çalışmasında bu durum çok önemlidir. 

Elektrik izolasyonu çok önemli olsa da genellikle problem çıkarana kadar pek ilgi görmez. Yalıtkanlık kaynaklı hataların ortaya çıkamadan önce izolasyon ölçümü / yalıtım ölçümü yapılmasında fayda vardır. Genel olarak kablolarda, Panolarda, Şalt malzemelerinde, vb. malzemelerde yalıtım direnci ölçümleri yapılmaktadır.

Fiziksel hasarlar, aşırı sıcak veya soğuk ortam ve 
kimyasal etkiler izolasyona zarar verir. İzolasyon zarar gördüğünde iletimhattının da zarar görme olasılığı yüksektir. Dolayısıyla iletim hattında direnç düşmesinden dolayı aşırı yükleme olabilir, ısınmalar meydana çıkabilir ve bunlar sonucunda yangın gibi büyük felaketler ortaya çıkabilir.


JENERATÖR ELEKTRİKSEL KONTROL VE ÖLÇÜMÜ

Elektrik enerjisine olan ihtiyaç her geçen gün daha da artmaktadır. Talep tarafındaki bu artış yalnızca enerji miktarına değil aynı zamanda bu enerjinin sürekliliğine de yöneliktir. Jeneratörler ise bu konuda en sık başvurulan yöntemlerdendir. Mevcut elektrik enerjisi kaynakları ile olan bağlantımız herhangi bir sebep ile kesildiği zaman enerjisiz kalmamak adına jeneratörlere başvururuz ve işlerimize aksamadan devam etmek isteriz. Jeneratörler elektrik ürettikleri için doğal olarak insan yaşamını tehlikeye sokacak araçlardandır. 

Jeneratör periyodik kontrolü, ilgili TS ISO 8528-1 standartında belirtilen kriterlere göre, üreticisinin müsaade ettiği kriterlere uygun olarak yılda bir konusunda uzman mühendis tarafından ölçüm ve kontrolü yapılır. Genel gözle kontrolün yanı sıra elektrik pano kontrol ve tesisatının kontrolleri, termal kamera ile sıcaklık kontrolü, blok ısıtıcı kontrolü, akü kontrolleri, ses seviyesi kontrolleri ve topraklama kontrolleri de yapılmalıdır.


KATODİK KORUMA ÖLÇÜMLERİ 

Korozyon: Korozyon, metallerin içinde bulundukları ortam ile kimyasal veya elektro kimyasal reaksiyonlara girerek metalik özelliklerini kaybetmeleri olayıdır. Metallerin büyük bir kısmı su ve atmosfer etkisine dayanıklı olmayıp normal koşullar altında bile korozyona uğrayabilir. Endüstrinin temel yapı malzemesi olan demir ve çelik sulu ortamlarda ve atmosferde korozyona dayanıksız bir metaldir.

Korozyon olayı endüstrinin her bölümünde kendini gösterir. Açık atmosferde bulunan tanklar, depolar, direkler, korkuluklar, taşıt araçları, yeraltı boru hatları, betonarme demirleri, iskele ayakları, gemiler, fabrikalarda kimyasal madde doldurulan kaplar, borular, depolar ve birçok makine parçası korozyon olayı ile karşı karşıyadır. Bütün bu yapılar korozyon nedeniyle beklenenden daha kısa sürede işletme dışı kalmakta ve büyük ekonomik kayıplar meydana gelmektedir. Bu korozyonu engellemek için katodik koruma sistemleri geliştirilmiştir.

Korunacak metali oluşturulacak bir elektrokimyasal hücrenin katodu haline getirerek metal yüzeyindeki anodik akımların giderilmesi işlemidir. Korozyon olayı bu iki reaksiyonun bir arada yürümesi ile gerçekleşir. Elektronlar anottan katoda doğru metal üzerinden akar ve katot reaksiyonu anottan gelen bu elektronları kullanarak yürür. Katot reaksiyonu için gerekli elektronlar dış kaynaktan verilecek olursa, anot reaksiyonu ile elektron üretilemez. Bu durumda anottaki korozyon olayı durmuş olur. Katodik koruma sistemin aktif olarak işlevini ölçüm yaparak anlamak mümkündür. İlgili yönetmeliklere göre yılda yaz ve kış olmak şartı ile iki defa ölçümü yapılması gerekmektedir.