Eğlence Yerleri Ses Ölçümü

Canlı müzik ruhsatı için ses ölçümü yapan ses ölçüm firması olan Kipdaş Mühendislik

Eğlence yeri ses ölçümü, ruhsat için ses ölçümü, ses raporu veren, ses ölçüm, ruhsat için gürültü raporu, işyeri açma izni için ses ölçüü, cafe canlı müzik ruhsatı için ses ölçümü, yetkili ses ölçüm laboratuvarı
Canlı Müzik İzni olmaksızın müzik yayını yapan veya yönetmeliğin belirlediği sınır değerlerin üzerinde yayın yapan işletmelere idari yaptırım uygulanmaktadır.
Yönetmelikte “Canlı müzik: Gerçek enstrüman ve/veya seslerle veya banttan ya da elektronik olarak yükseltilmiş ses kaynağı kullanılarak yapılan müzik türü,” olarak tanımlanmaktadır. Bu kapsamda canlı olarak veya bilgisayar, teyp, radyo vb. elektronik cihazlarla yapılan her türlü yayın canlı müzik olarak tanımlanmaktadır.
Canlı Müzik Yayını yapan veya yapmak isteyen işletmeler yönetmelik kapsamında ilgili Belediyeden canlı müzik izni almak zorundadırlar.
Canlı müzik izni süreci ile ilgili olarak Yönetmeliğin 24. Maddesinde;
1-”etkilenen alanlar ile bitişik bitişik nizamda olan eğlence yerinden/yerlerinden kaynaklanan çevresel gürültü, Leq gürültü göstergesi cinsinden etkilenen yapı içindeki arka plan gürültü seviyesi değerini aşamaz. “ ifadesi yer almaktadır.
Arka plan gürültüsü: Bir çevrede incelenen sesler bastırıldığında, verilen konumdaki ve verilen durumdaki geriye kalan toplam ses
Buradan da anlaşılacağı üzere herhangi bir yapı(Konut, işyeri, atölye vb.)  ile bitişik nizamda bulunan açık  ve yarı açık  eğlence yerlerine izin verilmemektedir.
Açık eğlence yeri: Oluşan sesin, bütün cephelerden atmosfere direk geçişine izin verecek şekilde olan eğlence mekânları
Yarı açık eğlence yeri: En az bir cephesi veya üstü açık olan veya kullanılan yapı elemanı portatif veya açılıp kapanabilir özellikte olan, içeride oluşan sesin atmosfere direkt geçişine imkân verecek şekilde açıklık (kapı, pencere, havalandırma ve benzeri) bulunan eğlence mekânları
2- “Etkilenen yapı ile bitişik nizamda olmayan eğlence yerinden kaynaklanan çevresel gürültü, Leq gürültü göstergesi cinsinden arka plan gürültü seviyesini 5 dBA’dan ve 7 dBC’den daha fazla aşamaz.”
Bu maddeye göre ise çok hassas kullanımlarla bitişik nizamda olmayan açık ve yarı açık eğlence yerlerinin arka plan gürültü seviyesini en fazla 5 dBA ve 7 dBC aşmalarına müsaade edilmektedir.
3- Açık ve yarı açık eğlence yerlerinde 24:00 -07:00 saatleri arasında her türlü müzik yayını yapılması yasaktır.
4-  Fiziki olarak tamamen kapalı bir mekânda faaliyet gösteren eğlence yerleri arka plan gürültü seviyesini aşmamaları koşulu ile 1. Ve 3. Maddelerde belirtilen kısıtlamalardan muaftırlar.
Kapalı eğlence yeri: Bütün cepheleri ve üstü yapı elemanları (beton, tuğla, cam ve benzeri) ile kapalı olan ve içeride oluşan sesin; kapı, pencere ve benzeri açıklıklardan atmosfere direkt geçişine imkân vermeyecek şekilde önlem alınmış eğlence mekânı
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğine aykırı faaliyet gösteren eğlence yerlerine 2872 sayılı Çevre Kanununa göre idarî yaptırım uygulanmaktadır.
Gürültü konusunda Canlı Müzik Yayını, Soğutucu, Fan vs. gürültüleri de şikayet kapsamındadır.
Eğlence yerleri
ses lm elence yeri
Canlı müzik izni başvurusu sırasında;
Çok hassas kullanım alanlarında ve hassas kullanımların bulunduğu alanlarda, canlı müzik faaliyeti gerçekleştirecek gerçek veya tüzel kişiler, Bakanlığımızdan gürültü konusunda ön yeterlik/yeterlik almış kurum veya kuruluşlara “Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporu” hazırlatması gerekmektedir.
Çok hassas ve hassas kullanımların bulunduğu alanların dışındaki yerlerde, canlı müzik faaliyeti gerçekleştirecek gerçek veya tüzel kişiler için, yetkili idarenin gerekli görmesi halinde Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporu hazırlatması gerekmektedir.
Yoğun şikâyet durumunda; gürültü kaynaklarının olası etkilerinin detaylı incelenmesi ve değerlendirmesini sağlamak amacı ile rapor hazırlanması gerekmektedir.
ÇGDYY 34 üncü maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde eğlence yerleri için işyeri açma ve çalışma ruhsatı başvurusu sırasında canlı müzik izni değerlendirmesi şartı aranmamaktadır. Ancak, ruhsatın alınmasına müteakip işletmenin normal faaliyete (maksimum işletme şartlarının sağlanması) geçmesi ile birlikte canlı müzik izni için başvurulur ve izin alınarak faaliyet sürdürülür.
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alınması aşamasında, ruhsat alındıktan sonra herhangi bir problem yaşanmaması için, yetkili idare canlı müzik iznine yönelik de değerlendirme yapılmasını isteyebilir. Bu kapsamda, ruhsat ve canlı müzik izni paralel değerlendirileceğinden, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı başvurusu sırasında; ilgili gürültü kaynağının konumu, fiziksel durumu, çalışma şartları, etkilenecek yapı/yapıların türü, sayısı, kaynağa mesafesi ve etkilenen kişi sayısı gibi kriterlerin göz önüne alınması ile gerektiğinde talep edilebilir. (Ruhsat alındıktan sonra işletmenin normal faaliyet sürecinde, canlı müzik izni verilen faaliyet koşullarında çalışıp çalışmadığı yetkililerce kontrol edilir, olumsuz durumun tespit edilmesi halinde ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli değerlendirme yeniden yapılabilir.)