Eğlence Yerleri Ses Ölçümü

Canlı müzik ruhsatı için ses ölçümü yapan ses ölçüm firması olan Kipdaş Mühendislik

eğlence yeri ses ölçümü, deniz aracı ses ölçümü, tekne ses ölçümü, eğlence gemisi ses ölçümü, deniz arcı akustik rapor, akustik rapor hazırlayan, akustik gürültü, akustik ses ölçümü, akusruhsat için ses ölçümü, ses raporu veren, ses ölçüm, müzik yayın izni için gürültü raporu, işyeri açma izni için ses ölçüü, cafe canlı müzik ruhsatı için ses ölçümü, yetkili ses ölçüm laboratuvarı, müzik yayın izni için ses ölçümü, Bakanlıktan yetkili müzik yayın ses ölçüm firmaları, müzik yapan işyeri s ölçümü
Müzik Yayın İzni olmaksızın müzik yayını yapan veya yönetmeliğin belirlediği sınır değerlerin üzerinde yayın yapan işletmelere idari yaptırım uygulanmaktadır.
Akustik rapor: Öngörülen çevresel gürültü düzeylerinin belirlendiği ve sınır değerlerin aşılıp aşılmadığını gösteren raporu
Müzik yayın izni: Bu Yönetmelik kapsamında müzik yayını yapan işyerlerine akustik rapor değerlendirmesi sonucunda verilen izni,
Müzik yayını: Gerçek enstrüman ve/veya seslerle, banttan ya da elektronik olarak yükseltilmiş ses kaynağı kullanılarak yapılan müzik faaliyetlerini,
Müzik yayını yapan işyeri: Bir konaklama tesisi bünyesinde veya müstakil olarak faaliyet gösteren 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ve/veya turizm mevzuatı kapsamında yer alan müzik yayını yapan işyerini,
Çevresel gürültü: Endüstriyel faaliyetler, ulaşım araçları, eğlence ve rekreasyon, inşaat ve işyerlerinden kaynaklanan istenmeyen sesleri,
Arka plan gürültüsü: Bir çevrede incelenen sesler bastırıldığında, verilen konumdaki ve verilen durumdaki geriye kalan toplam ses
Buradan da anlaşılacağı üzere herhangi bir yapı(Konut, işyeri, atölye vb.)  ile bitişik nizamda bulunan açık  ve yarı açık  eğlence yerlerine izin verilmemektedir.
Açık eğlence yeri: Oluşan sesin, bütün cephelerden atmosfere direk geçişine izin verecek şekilde olan eğlence mekânları
Yarı açık eğlence yeri: En az bir cephesi veya üstü açık olan veya kullanılan yapı elemanı portatif veya açılıp kapanabilir özellikte olan, içeride oluşan sesin atmosfere direkt geçişine imkân verecek şekilde açıklık (kapı, pencere, havalandırma ve benzeri) bulunan eğlence mekânları
Kapalı eğlence yeri: Bütün cepheleri ve üstü yapı elemanları (beton, tuğla, cam ve benzeri) ile kapalı olan ve içeride oluşan sesin; kapı, pencere ve benzeri açıklıklardan atmosfere direkt geçişine imkân vermeyecek şekilde önlem alınmış eğlence mekânı

MÜZİK YAYIN İZNİ ALMAK İÇİN BAŞVURACAK İŞYERLERİNİN HAZIRLAMASI GEREKEN EVRAKLAR
İşletmelerin Bakanlığımız Entegre Çevre Bilgi Sistemine (EÇBS) kaydının yapılarak sistem üzerinden HEY (hava emisyon yönetimi) portalına giriş yapmaları gerekmektedir. EÇBS kaydının oluşturulmasına ilişkin iş/işlemler İl Müdürlüğümüzün web sayfasında anlatılmaktadır. Başvuru aşamasında istenilen evraklar aşağıda listelenmiştir.
1) Başvuru Dilekçesi
2) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Örneği
3) Turizm İşletme Belgesi Örneği (varsa)
4) Vergi Levhası Örneği
5) İmza Sirküsü veya Vekaletname
6) Ek-1’ de Yer Alan Taahhütnamenin Islak İmzalı Örneği
7) Başvuru Ücreti Dekontu
8) İlgili Belediye Başkanlığından Alınacak Olan İşyerinin Yerleşim Alanı (imar planı sınırı içindeki yerleşim ve gelişme alanlarını, imar planı bulunmayan mevcut yerleşmeleri de içine alan ve sınırları belediye meclislerince karara bağlanan alanları) İçerisinde Olup Olmadığına Dair Görüş Yazısı
9) Akustik Rapor (ilgili belediye

MÜZİK YAYIN İZNİ ALMAK İÇİN BAŞVURUCAK DENİZ ARAÇLARI İÇİN HAZIRLANMASI GEREKEN EVRAKLAR
1) Başvuru Dilekçesi
2) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Örneği (varsa)
3) Turizm İşletme Belgesi Örneği (varsa)
4) Bağlı Bulunduğu Liman Başkanlığının Uygun Görüşü
5) Akustik Rapor
6) Müzik Yayını Yapacağı Alanın Koordinat Bilgileri
7) İmza Sirküsü veya Vekaletname
8) Ek-2’ de Yer Alan Taahhütnamenin Islak İmzalı Örneği
9) Başvuru Ücreti Dekontu


Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 30 Kasım 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği” kapsamındaki müzik yayını yapan işyerlerine ve deniz araçlarına müzik yayın izni verilmesi yönünde düzenlemeye gidildi. Düzenlemeyle; Müzik Yayın İzin Belgesi’ne ilişkin iş ve işlemlere yönelik usul ve esaslar yeniden belirlendi. Yine aynı düzenlemeyle açık hava faaliyetleri; 10.00-01.00 saatleri arasında, müzik yayını yapan işyerleri için getirilen sınır değerler sağlanacak şekilde 5 gün düzenlenebilecek, 5 günden fazla devam edecek organizasyonlarda ise Çevre, Şehircilik, İklim Değişiklikliği İl Müdürlüğünden “Müzik Yayın İzin Belgesi” alınacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca 30 Kasım 2022 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan "Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği" kapsamında çevresel gürültünün kontrolü ve yönetimine ilişkin uygulamalar belirlendi.

Buna göre müzik yayını yapan işyerlerine ve deniz araçlarına müzik yayın izni verilmesi yönünde düzenleme yapılarak Müzik Yayın İzin Belgesi’ne ilişkin iş ve işlemlere yönelik usul ve esaslar hazırlandı.

Bakanlık açıklamasında “Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği” ile ilgili detaylar şu şekilde sıralandı:

Müzik yayını yapan işyerleri ve deniz araçları kapsamında;


Müzik yayını yapan işyerleri ve deniz araçları için; varsa işyeri açma ve çalışma ruhsatı, varsa turizm işletme belgesi, vergi levhası örnekleri, imza sirküsü veya vekâletname ile akustik rapor gibi bilgiler ve müzik yayın izni başvuru dilekçesi İl Müdürlüğüne teslim edilecek.

Bununla birlikte Çevresel Gürültü Mevzuatı hükümlerine uyulacağı ve gerekmesi halinde ilave gürültü kontrol tedbirlerinin alınacağı konusunda hazırlanan taahhütnamenin de İl Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekiyor.
Bakanlıktan yeterlik belgesi almış firmalar tarafından basılı ve elektronik ortamda hazırlanan akustik raporun bir nüshasının denetimlerde ibraz edilmek üzere işyerlerinde ve deniz araçlarında muhafaza edilmesi ve Bakanlıkça belirlenen web uygulamasına yüklenmesi şartı getirildi.


Ayrıca sunulan bilgi ve belgelerin; gerektiğinde sahada inceleme ve değerlendirme çalışmaları eşliğinde il müdürlüğü tarafından değerlendirilmesi yapılacak. 

Müzik yayını yapan deniz araçlarının, müzik yayını yapabileceği sahaların sınır koordinatları İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile belirlenir.

Müzik yayını yapan deniz araçlarının belirlenen koordinatlar dışında faaliyet göstermesi durumunda idari yaptırım uygulanır.

Müzik yayını yapan deniz araçlarından yayılan çevresel gürültü düzeyi, İl Müdürlüğü tarafından kıyıda belirlenen noktalarda, sürekli izleme sistemi ile ölçülür.

“Müzik yayınlarının izni İl Müdürlüğü tarafından verilecek”

Müzik yayınlarının izni konusunda; raporun uygun bulunması halinde, başvuru sahibine uygunluğun bildirilmesi, Müzik Yayın İzin Belgesi ücretinin döner sermaye hesabına yatırılması ve İl Müdürlüğü tarafından “Müzik Yayın İzin Belgesi”nin verilmesi gerekiyor.

Uygun bulunmaması halinde ise başvuru dosyasının gerekçesi ile birlikte başvuru sahibine iade edilmesi ve gerekçede belirtilen uygunsuzlukların giderilmesini müteakip tekrar başvuru yapılabileceği belirtildi.

“Müzik Yayın İzin Belgesinin geçerlilik süresi 3 yıl”

Müzik Yayın İzin Belgesinin geçerlilik süresi 3 yıl olarak belirlendi. Bu sürenin sona ermesinden en az 6 ay önce müzik yayın izninin yenilenmesi için başvuru yapılması gerekiyor.

Müzik yayın iznine tabi olmayan; kuaför, market, kahvehane, spor salonu, pastane gibi işyerleri, çevresel gürültü oluşturmayacak şekilde faaliyetlerini sürdürebilecekler. Aynı takvim yılı içinde 3 defa yönetmelik hükümlerinin ihlalinin tespiti halinde, İl Müdürlüğü tarafından müzik yayın izni iptal edilecek, bu işyerleri ve deniz araçları, ancak 2 takvim yılından sonra müzik yayın izni için başvuruda bulunabilecek.

Müzik yayını yapan işyerlerinden kaynaklanan ve hava yoluyla yayılan veya ortak bölme elemanları, ara döşemeler, tavan veya bitişik duvarlar aracılığıyla kullanımlara iletilen gürültü düzeyi ile ilgili olarak çevresel gürültü ölçüm metotlarının nasıl uygulanacağı belirlendi.

“5 günü aşan faaliyetler için ise Çevre, Şehircilik, İklim Değişiklikliği İl Müdürlüğünden Müzik Yayın İzin Belgesi alınarak faaliyetlere devam edilebilecektir”

Açık havada, geçici süre ve sınırlı zamanda yapılan konser, festival gibi açık hava faaliyetleri; 10.00-01.00 saatleri arasında, müzik yayını yapan işyerleri için getirilen sınır değerleri sağlayacak şekilde 5 gün düzenlenebilecek, 5 günden fazla devam edecek organizasyonlarda ise Çevre, Şehircilik, İklim Değişiklikliği İl Müdürlüğünden “Müzik Yayın İzin Belgesi” alınacak.

Bu tür etkinlikler için; yıllık azami etkinlik sayısı ile bu etkinliklere izin verilen alanlar için stratejik gürültü haritalarının dikkate alınarak, İl Mahalli Çevre Kurulu’nda şikâyete konu olmayacak şekilde belirlenmesi konularına ilişkin idari ve teknik hususlar belirlendi. ( https://csb.gov.tr/muzik-yayini-izni-duzenlemesine-iliskin-usul-ve-esaslar-belirlendi-bakanlik-faaliyetleri-37368)

Gürültü konusunda Canlı Müzik Yayını, Soğutucu, Fan vs. gürültüleri de şikayet kapsamındadır.